บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรม “โครงการสร้างห้องคอมฯ ของหนู” ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน บ้านท่าสวรรค์ จ.ขอนแก่น

By |April 3rd, 2019|News|

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม โครงการสร้างห้องคอมฯ ของหนู ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร