บริษัทได้ทำการซื้อหน้าร้านและอุปกรณ์ตกแต่งร้านโดยไม่รวมสินค้าคงคลัง จากบริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาดโทรศัพท์มือถือ  อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท เข้าไปยังบริเวณที่สาขาของบริษัทไม่สามารถเข้าไปเปิดเพื่อแข่งขันได้  โดยบริษัทได้ซื้อหน้าร้านสาขา BKK มาทั้งสิ้นจำนวน 44 สาขา โดยทางร้าน BKK จัดจำหน่ายมือถือและแท็บเล็ตตามสโลแกน “นึกถึง Tablet นึกถึง Smartphone นึกถึงเรา BKK”

ปัจจุบัน บริษัทมีการติดตามและประเมินผลยอดขายและการให้บริการ  ตลอดจนจัดให้มีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนสาขา BKK บางแห่งให้ทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ  เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า   โดยบริษัทมีจำนวนร้านสาขา BKK อยู่ทั้งสิ้น 51 สาขา มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 30 – 80 ตรม. ข้อมูล ณ​ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค้นหาร้านใกล้คุณ