นโยบายภาพรวม

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนทางด้านการศึกษา และการพัฒนาชุมชนและสังคม อาทิเช่น

1.โครงการห้องคอมของหนู โดยการสร้างเป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมมอบอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างครบถ้วนให้กับนักเรียนในชนบทที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี และเรียนรู้อย่างทั่วถึง บริษัทดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สามารถสร้างห้องคอมพิวเตอร์และส่งมอบแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5 ห้อง ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ จะทำการส่งมอบให้แก่โรงเรียนบ้านกุดโจด จังหวัดยโสธร อีกจำนวน 1 ห้อง

2.โครงการยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น เป็นโครงการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ที่ต้องอาศัยการติดตามผลเป็นระยะเวลายาวอย่างต่อเนื่องจนผู้ป่วยหายและเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ ด้วยการดูแลแบบทีมสหวิทยาการ มีบุคลากรหลายสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมกันทำงาน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม ประกอบกับผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ภายใต้การดูแลของมูลนิธิตะวันฉาย จังหวัดขอนแก่น บริษัทดำเนินโครงการดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย และมุ่งหวังที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างน้อยปีละ 2 ราย