โครงการยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น

และอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อสังคม “โครงการยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น” เป็นโครงการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ที่ต้องอาศัยการติดตามผลเป็นระยะเวลายาวอย่างต่อเนื่องจนผู้ป่วยหายและเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ ด้วยการดูแลแบบทีมสหวิทยาการ มีบุคลากรหลายสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมกันทำงาน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม ประกอบกับผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ภายใต้การดูแลของมูลนิธิตะวันฉาย จังหวัดขอนแก่น

การทำโครงการปากแหว่งเพดานโหว่นี้ เนื่องด้วยบริษัทเล็งเห็นว่า รอยยิ้มเป็นส่วนสำคัญสำหรับการทำธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก เราจึงได้รณรงค์ให้พนักงานขายทุกคนสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าประทับใจในพนักงานขาย ลูกค้าก็จะอยากมีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคเงินให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้

สำหรับโครงการ “ยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น” เริ่มทำครั้งแรกในปี 2553 ในครั้งนั้นทางบริษัทสามารถสมทบทุนช่วยเหลือน้อง ๆ ได้จำนวน 4 ราย

ครั้งที่ 2 บริษัทมอบเงินให้กับมูลนิธิ จำนวน 400,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน  2 ราย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

และในปี 2556 ได้เริ่มจัดตั้งกล่องรับเงินบริจาคเงินจากหน้าร้านบานาน่าไอที ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2556 ระยะเวลา 6 เดือน ได้ยอดเงินบริจาคจำนวน  400,000 บาท ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ได้จำนวน 2 ราย โดยทางบริษัทมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิตะวันฉาย จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ 12 กันยายน 2557

ครั้งที่ 4 บริษัทมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิตะวันฉาย จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งของที่จำเป็น อาทิเช่น ผ้าห่ม ผ้าขนหนูสำหรับเด็กอ่อน  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ครั้งที่ 5 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน  2 ราย และคณะผู้บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)  ร่วมสมทบทุนมอบเงินบริจาคเพิ่มเติม จำนวน 200,000 บาท ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเพิ่มได้อีก 1 ราย

ครั้งที่ 6 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 1,400,000 บาท บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน  7 ราย

ครั้งที่ 8 ปี 2563 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิตะวันฉายอยู่ภายใต้โครงการ “ตะวันฉาย” ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อให้บริการและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าใน ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทาง ศีรษะและใบหน้าผู้ยากไร้มีโอกาสเข้ารับการรักษา สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวผู้ป่วยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ พร้อมทั้ง สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ อย่างครบวงจร