WE ARE COMSEVEN

เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต สินค้า IT และอุปกรณ์เสริมต่างๆ  ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมผลิตภัณฑ์ Apple โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนสาขา 368 แห่ง และได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop อีก 68 แห่ง รวมหน้าร้านสาขาที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 436 แห่ง ทั่วประเทศ

ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 1. ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น ร้าน BaNANA
 2. ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อร้าน Studio 7
 3. ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม (“Mobile”)
  1. ร้านBaNANA Mobile
  2. ร้าน BKK
  3. ร้าน Samsung Shop
  4. ร้าน Oppo Shop
  5. ร้าน Hua Wei Shop
  6. ร้าน Vivo Shop
 4. ศูนย์บริการรับซ่อมสินค้า Banana Service Center
 5. ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ร้าน iCare
 6. ให้บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้งและดูแลระบบ IT ให้กับลูกค้าองค์กร

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

 1. บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอทีและการให้บริการซ่อมแซมสินค้า
 2. บริษัท โนวัสอินทิเกรชั่น จำกัด (โนวัส) ประกอบธุรกิจวางแผน จำหน่ายอุปกรณ์ และระบบ IT สำหรับลูกค้าองค์กร
 3. บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด (บานาน่ากรุ๊ป) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์
 4. บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (ไอเทค) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเขียนโปรแกรมเชิงพาณิชย์
 5. บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำกัด (ดับเบิ้ลเซเว่น) ประกอบธุรกิจบริหารการจัดการ TRUE by Comseven

OUR HISTORY

ความเป็นมา

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้ก่อตั้ง ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของสินค้าไอที  โดยเริ่มต้นจากการเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และให้บริการ​ที่ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า  โดยที่การเข้าถึงคอมพิวเตอร์และการใช้งานด้าน IT ในขณะนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมาก คือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด กลุ่มผุ้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งบริษัทคอมเซเว่นขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 โดยลักษณะธุรกิจของบริษัทในขณะนั้น นอกจากที่จะมีการค้าปลีกที่ร้านสาขา ณ​ ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าแล้ว  บริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า IT ในลักษณะค้าส่ง ให้กับร้านค้าปลีกอื่นๆทั่วประเทศ  ต่อมาผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายปลีกสินค้าไอทีมีโอกาสในการเติบโตและมีข้อดีมากกว่าการขายส่งจึงได้ปรับนโยบายการทำธุรกิจของบริษัทให้เน้นการขายปลีกสินค้าไอทีมากกว่าการขายส่ง โดยการเพิ่มจำนวนช่องทางร้านค้าขายปลีกให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษัทไปยังศูนย์การค้าต่างๆ

ปัจจุบันแบ่งธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. RETAIL ธุรกิจค้าปลีก ประกอบด้วย Banana, Studio7, BKK และ KingKongPhone

A. ร้าน BaNANA มีจำนวนรวมทั้งหมด 236 สาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นร้าน BaNANA 222 สาขา และร้าน BaNANA Mobile อีก 14 สาขา
B. Studio 7 มีจำนวนทั้งหมด 92 สาขาทั่วประเทศ และร้านในมหาวิทยาลัย (ชื่อเดิมคือ UStore) อีก 10 สาขา
C. BKK มีจำนวนทั้งหมด 55 สาขาทั่วประเทศ
D. KingKongPhone มีจำนวนทั้งหมด 112 สาขาทั่วประเทศ
2. SERVICE ธุรกิจบริการ

ประกอบด้วย iCare จำนวนทั้งหมด 26 สาขา ศูนย์บริการ BaNANA Service Center 1 สาขา และสิทธิ์บริหาร TRUE Shop จำนวนทั้งหมด 68 สาขา

3. COMMERCIAL and Corporate Business
(ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)

บริการการวางแผน ออกแบบและพัฒนา ระบบ IT สำหรับลูกค้าองค์กร  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งด้านระบบ โปรแกรม และโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ

4. ONLINE ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที และสินค้าอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ BNN.in.th

โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560