7th-computer-room-for-kid-01

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “โครงการสร้างห้องคอมฯ ของหนู” ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต โดยสร้างเป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โดย Lenovo จำนวน 21 เครื่อง เครื่องพิมพ์เอกสาร และโปรเจคเตอร์โดย Epson อย่างละ 1 ชุด และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย โดย King it network ให้กับโรงเรียน บ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ถือเป็นห้องที่ 7 แล้ว ตั้งแต่ดำเนินโครงการ

7th-computer-room-for-kid-02

7th-computer-room-for-kid-03

7th-computer-room-for-kid-04

7th-computer-room-for-kid-05

7th-computer-room-for-kid-06

โดย คุณ ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติสายงาน บริการผลิตภัณฑ์และการตลาด ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมกล่าวเปิดงานและนำของและเงินบริจาคให้แก่เด็กๆ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาของเด็กๆ จึงจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาโอกาสทางการเรียนรู้แก่เด็กๆ ในที่ชนบทห่างไกลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และปัจจุบันสามารถสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนแล้วจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

(1) โรงเรียนบ้านแม่สแลป จังหวัดเชียงราย
(2) โรงเรียนคำกุงประชานุกูล จังหวัดอุดรธานี
(3) โรงเรียนบ้านทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์
(4) โรงเรียนวัดปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
(5) โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครนายก
(6) โรงเรียนบ้านกุดโจด จังหวัดยโสธร
(7) โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับในปี 2562 ยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกโรงเรียนที่จะสร้างห้องคอมของหนูอีก 1 โรงเรียน

7th-computer-room-for-kid-07

7th-computer-room-for-kid-08

7th-computer-room-for-kid-09

7th-computer-room-for-kid-10

7th-computer-room-for-kid-11

โครงการสร้างห้องคอมฯ ของหนู เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทาง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และในอนาคตบริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะยังคงเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ในถิ่นทุรกันดานต่อๆไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในสังคม