นโยบายงดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy เป็นหนึ่งในแนวทางต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต การนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในขอนำส่งคู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

NoGiftPolicy

 

หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่สามารถสอบถามมายังหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

– คู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
– นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น