ORGANIZATION CHART

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสุระ คณิตทวีกุล รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารี ปรีชานุกูล กรรมการ
4. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช กรรมการ
5. นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล กรรมการ
6. นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม กรรมการอิสระ
7. นายคัชพล จุลชาต กรรมการอิสระ