กลุ่มบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงใคร่ขอความร่วมมือ

“งดรับ – งดให้ ของขวัญในทุกเทศกาล”

ขอขอบคุณในความปรารถนาดี

และขอส่งความสุขในวันขึ้นปีใหม่ 2567