บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงขอความร่วมมือมายังท่าน งดรับ-งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล” ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และขอส่งความสุขในวันขึ้นปีใหม่ 2565 บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากท่าน

 

หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่สามารถสอบถามมายังหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เอกสารเพิ่มเติม

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2. คู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น