WE ARE COMSEVEN

บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

WE ARE COMSEVEN

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบพกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ทันสมัยอีกมากมายโดยในปี 2539 บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจจากการเป็นร้านค้าปลีกสินค้าไอทีในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่าซึ่งกลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการเติบโตในธุรกิจสินค้าไอทีซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศกลุ่มผู้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อจำหน่ายสินค้าไอทีในลักษณะค้าส่งให้กับร้านค้าทั่วประเทศซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในขณะนั้น รวมทั้งขายปลีกผ่านหน้าร้านของตัวเองภายในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่าต่อมาผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายปลีกสินค้าไอทีมีโอกาสในการเติบโตและมีข้อดีมากกว่าการขายส่งจึงได้ปรับนโยบายการทำธุรกิจของบริษัทให้เน้นการขายปลีกมากกว่าขายส่ง โดยการเพิ่มจำนวนร้านค้าปลีกให้มากยิ่งขึ้นผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษัทไปยังศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าต่างๆ

COM7 BUSINESS MODEL

RETAIL

B2B

SERVICE

ONLINE

บริษัทมี Business Model อยู่ 4 ประเภทที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ ดังนี้

  1. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)
  2. ธุรกิจเชิงพาณิชย์และลูกค้าองค์กร (B2B)
  3. ธุรกิจบริการ (Service)
  4. ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ (Online)

1.ธุรกิจค้าปลีก (Retail) – ปัจจุบันบริษัทมีสาขาครอบคลุม 75 จังหวัด จาก 77 จังหวัดในนามของชื่อร้าน BaNANA, Studio7, BaNANA Mobile, BaNANA Equip, BaNANA Outlet, BKK, KingKong Phone, Bb, B-Play, Bb-Move และ Brand Shop

2.ธุรกิจเชิงพาณิชย์และลูกค้าองค์กร (B2B) – เป็นการขายสินค้าให้กับ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา (Commercial & Education)

3.ธุรกิจบริการ(Service)– บริการหลังการขายของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ ศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ภายใต้ชื่อ “iCare” และร้านให้บริการ TRUE Shop ภายใต้ชื่อ “TRUE by Com7”

4.ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์(Online)– ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ www.bnn.in.th