โครงการ “เหลือ…หนูขอ”

จากชมรมอาสา ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ส่งมอบเงินที่ได้รับบริจาค จากพวกเรา We Are Com7
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท และ ของบริจาค
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565