คุณวาสนา พงศ์แสงลึก ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นตัวแทนบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตรรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564