OVERVIEW

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการนำเข้าและค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเริ่มต้นจากการเป็นสำนักงานขายสินค้าไอทีและร้านค้าปลีกสินค้าไอทีในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่าต่อมากลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสินค้าไอที ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยได้มีสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ กลุ่มผู้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2541 เพื่อจำหน่ายสินค้าไอทีในลักษณะการขายส่งให้กับร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในขณะนั้น รวมทั้งขายปลีกผ่านหน้าร้านขายของตัวเองภายในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า อย่างไรก็ดี ผู้บริหารบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายปลีกสินค้าไอทีนั้น มีโอกาสในการเติบโตและมีข้อดีมากกว่าการขายส่ง จึงได้ปรับนโยบายการทำธุรกิจของบริษัทให้เน้นการขายปลีกสินค้าไอทีมากกว่าการขายส่ง โดยการเพิ่มจำนวนช่องทางร้านค้าขายปลีกให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษัทไปยังศูนย์การค้าต่างๆ

ร้านค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ ร้านค้าที่ขายสินค้าไอทีทั่วไป รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต และร้านค้าที่ขายสินค้าแบรนด์ Apple โดยร้านค้าของบริษัทในแต่ละลักษณะมีประวัติความเป็นมาดังนี้

ร้านสินค้าไอทีทั่วไป

จากนโยบายของบริษัทที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายปลีกไปยังศูนย์การค้าต่างๆ ต่อมาในปี 2552 บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านค้าขายสินค้าไอทีทั้งหมด ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนประมาณ 100 สาขาจากเดิมที่มีชื่อร้านหลากหลายมาใช้ชื่อร้าน “Banana IT” เหมือนกันทั้งหมดเพื่อให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่จดจำ รวมทั้งปรับภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในร้านให้การเลือกซื้อสินค้าไอทีเป็นเรื่อง “กล้วยๆ” ง่ายสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รองรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มสุภาพสตรีที่มีแนวโน้มในการใช้งานสินค้าไอทีมากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มหมวดสินค้าไอทีที่ขายในร้าน Banana IT ให้มีความหลายหลายครบทุกประเภทซึ่งรวมสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยสำหรับร้าน Banana IT บริษัทยังคงเน้นจำหน่ายสินค้าแล็ปท็อปและสินค้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นหลัก

0
BaNANA IT
0
BaNANA Mobile
0
Samsung Shop

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสาขา Banana IT ทั้งหมด 133 สาขา สาขา Banana Mobile ทั้งหมด 35 สาขาและ Samsung Shop จำนวน 3 สาขา

ร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple

สินค้าของ Apple ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และสินค้าไอทีนับตั้งแต่การเปิดตัวเครื่องเล่นเพลง iPod ในปี 2544 ต่อเนื่องมาถึงการเปิดตัว iPhone และ iPad ในปี 2550 และ 2553 ตามลำดับ ส่งผลให้การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าแบรนด์ Apple บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาเป็น Authorized Reseller กับบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ตั้งแต่ปี 2548 ภายใต้ชื่อร้าน iStudio ร้าน iBeat และร้าน U Store by Comseven โดยร้าน iStudio จะเป็นร้านขนาดใหญ่ ที่มีขนาดพื้นที่และการตกแต่งร้านมากกว่าร้าน iBeat โดยบริษัทจะเป็นผู้บริหารงานร้าน iStudio เองทั้งหมด

สำหรับร้าน iBeat นอกจากบริษัทจะดำเนินการเองบางส่วนแล้ว บริษัทจะให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสาขา iBeat ในลักษณะการให้ Franchise เพิ่มเติมด้วย และสำหรับร้าน U Store จะเป็นร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple ที่เปิดภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางจำหน่าย Apple ให้กับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าศูนย์ซ่อมสินค้าและบริการสินค้า Apple ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Apple ยังมีจำนวนศูนย์บริการน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการในปี 2555 บริษัทจึงไ้ด้เข้าสัญญาเป็น Apple Authorized Service Provider กับริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ขึ้น ภายใต้ชื่อ “iCare” เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ทั้งที่อยู่ในประกันและนอกประกัน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการซื้อสินค้าแบรนด์ Apple จากบริษัท

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีร้านสาขา iStudio จำนวน 36 สาขา ร้าน iBeat จำนวน 62 สาขา ร้าน U Store 3 สาขา และศูนย์ iCare 18 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีจำนวนสาขาร้าน iStudio และ iBeat มากที่สุดในประเทศไทย

0
iStudio
0
iBeat
0
U Store
0
iCare

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีร้านสาขา iStudio จำนวน 36 สาขา ร้าน iBeat จำนวน 62 สาขา ร้าน U Store 3 สาขา และศูนย์ iCare 18 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีจำนวนสาขาร้าน iStudio และ iBeat มากที่สุดในประเทศไทย