OVERVIEW

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์แล็บท็อปคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ตและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องโดยธุรกิจของบริษัทเริ่มต้นในปี 2539 จากการเป็นสำนักงานขายสินค้าไอทีและร้านค้าปลีกสินค้าไอทีในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่าต่อมากลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสินค้าไอทีซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศกลุ่มผู้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อจำหน่ายสินค้าไอทีในลักษณะขายส่งให้กับร้านค้าปลีกทั่วประเทศซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในขณะนั้น รวมทั้งขายปลีกผ่านหน้าร้านขายของตัวเองภายในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่าต่อมาผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าธุรกิจขายปลีกสินค้าไอทีมีโอกาสในการเติบโตและมีข้อดีมากกว่าการขายส่งจึงได้ปรับนโยบายการทำธุรกิจของบริษัทให้เน้นการขายปลีกสินค้าไอทีมากกว่าการขายส่ง โดยการเพิ่มจำนวนช่องทางร้านค้าขายปลีกให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษัทไปยังศูนย์การค้าต่างๆ

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทได้พิจารณาซื้อทรัพย์สินจาก BKK (Asset Transfer) ประกอบด้วย หน้าร้าน อุปกรณ์ตกแต่งร้านต่างๆ โดยไม่รวมสินค้าคงคลังและสินค้าหน้าร้านจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 44 สาขา เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกประเภท นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษัทจึงได้เปิดร้านจำหน่ายสินค้าและโชว์รูม ภายใต้การดูแลของ Banana Business ที่ห้างสรรพสินค้า พันทิป พลาซ่า ภายใต้ชื่อร้าน “Banana Experience Business Center” บนเนื้อที่กว่า 1,000 ตรม. ประกอบไปด้วยโซนสินค้าโซลูชั่นต่างๆ อาทิเช่น โซน Education โซน Conference, Home Automation, Security, Signage, Network, Education และ Hostel เป็นต้นๆ และยังได้ประกอบธุรกิจขายสินค้าไอทีผ่านทางออนไลน์ (บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด) ธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง (บริษัท บานาน่า ชัวร์ จำกัด) ธุรกิจการเข้าบริหารจัดการร้าน True Shop ตามที่บริษัทได้รับสิทธิ์จากบริษัท ทรูดิสทรีบิวชั่น แอนด์เซลส์ จำกัด (TDS) (บริษัท ดับเบิ้ลเซเว่น จำกัด) ธุรกิจการให้บริการด้านซอฟท์แวร์ (บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด) เป็นต้น

ปัจจุบันแบ่งธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้
1. RETAIL ธุรกิจค้าปลีก ประกอบด้วย Banana Studio7 และ BKK

A. Banana 163 สาขา Samsung shop 4 สาขา มีจำนวนรวมทั้งหมด 167 สาขาทั่วประเทศ
B. Studio 7 มีจำนวนทั้งหมด 94 สาขาทั่วประเทศ
C. BKK มีจำนวนทั้งหมด 44 สาขาทั่วประเทศ
2. SERVICE ธุรกิจบริการ ประกอบด้วย iCare จำนวนทั้งหมด 19 สาขา และสิทธิ์บริหาร TRUE Shop จำนวนทั้งหมด 44 สาขา
3. COMMERCIAL ประกอบด้วย Banana Business โดยมี Banana Experience Business Center 1 สาขา
4. ONLINE ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ประกอบด้วย Banana Store
โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559