นโยบายภาพรวม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะบริหารงานและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility – CSR) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงมีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.โครงการห้องคอมของหนู เป็นโครงการที่มอบอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร โดยสร้างเป็นอาคารสำหรับใช้การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร โปรเจคเตอร์ และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับโรงเรียนดังกล่าวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นอาคารเรียนที่สามารถให้ชาวบ้านและคนในพื้นที่นั้น ๆ สามารถมาใช้เป็นสถานที่ที่ศึกษา หาข้อมูลต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และสามารถสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนแล้วจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่สแลป จังหวัดเชียงราย , โรงเรียนคำกุงประชานุกูล จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนบ้านทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์และจะสร้างอีก 2 ห้องมีกำหนดการแล้วเสร็จภายในปี 2559 ที่โรงเรียนวัดปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครนายก

2.โครงการยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น เป็นโครงการที่มอบรอยยิ้มให้กับเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยที่บริจาคให้กับมูลนิธิตะวันฉายเพื่อเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการรักษาเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่ให้หายขาดและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ได้บริจาคเงินช่วยรักษาเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่มาแล้วรวมจำนวน 10 คนและยังคงให้การสนับสนุนในการมอบเงินรักษาเด็กทุก ๆ ปี

โครงการ “ห้องคอมของหนู”

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ไอที เทคโนโลยี และศูนย์บริการครบวงจร เดินหน้าสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่เวทีโลก ตั้งเป้าปีละ 2 ห้อง

ประเทศไทยการศึกษายังล้าสมัยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ทางบริษัท ฯ จึงได้มีนโยบายในการช่วยพัฒนาและผลักดันการศึกษาของไทย เพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยโรงเรียนดังกล่าวมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นโรงเรียนยากจน
2. ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
3. มีพื้นที่ที่สามารถให้ทางเราสร้างห้องคอมพิวเตอร์ได้ อย่างน้อย 70 ตรม.

โครงการ “ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น”

โครงการ“ยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น”เป็นโครงการเพื่อสมทบทุนการรักษาและฟื้นฟู ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ที่จำเป็นต้องอาศัยการรักษาและติดตามผลเป็นระยะเวลายาวอย่างต่อเนื่องจนผู้ป่วยโตเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ โดยการดูแลแบบทีมสหวิทยาการ มีบุคลากรหลายสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะร่วมกันทำงานทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน การสูญเสียทางเศรษฐกิจ ประกอบกับผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพโดยสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งทางเรามีการจัดทำกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เราเลือกที่จะทำโครงการปากแหว่งเพดานโหว่นี้ เนื่องด้วยเราเล็งเห็นว่ารอยยิ้มเป็นส่วนสำคัญสำหรับการทำธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก เราจึงได้รณรงค์ให้พนักงานขายทุกคนสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าประทับใจในพนักงานขาย ลูกค้าก็จะอยากมีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคเงินให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้

สำหรับโครงการ “ยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น” เราเริ่มทำครั้งแรกในปี 2553 ในครั้งนั้นเราสามารถสมทบทุนช่วยเหลือน้อง ๆ ได้ 4 คน

ปี 2556 เราได้เริ่มจัดทำโครงการปากแหว่งเพดานโหว่โดยตั้งกล่องรับเงินบริจาคจากหน้าร้านบานาน่าไอที และ ไอสตูดิโอบายคอมเซเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2556 ระยะเวลา 6 เดือน ได้ยอดเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท ทำให้สามารถช่วยเหลือเด็กที่พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ได้จำนวน 2 คน โดยทางเราจะนำเงินเข้าบริจาคให้กับมูลนิธิตะวันฉาย จังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ปี 2557 เราก็จะจัดทำโครงการนี้ต่อไปโดยตั้งกล่องรับบริจาคที่หน้าร้าน บานาน่าไอที บานาน่าโมบาย ไอสตูดิโอและไอบีท บายคอมเซเว่น ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 เพื่อสมทบเงินบริจาคช่วยเหลือน้องๆ ที่พิการปากแหว่งเพดานโหว่ต่อไป

ความเป็นมาของมูลนิธิ
มูลนิธิตะวันฉายอยู่ภายใต้โครงการ “ตะวันฉาย” ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อให้บริการและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าใน ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทาง ศีรษะและใบหน้าผู้ยากไร้มีโอกาสเข้ารับการรักษา สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวผู้ป่วยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ พร้อมทั้ง สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯอย่างครบวงจร