สมัครงานออนไลน์
นักพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล (ASP.NET Core C# ) ( 3 Positions )
สำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน:

 1. ออกแบบพัฒนานา Web-based application โดยใช้ภาษา ASP.NET Core C# แบบ MVC
 2. วิเคราะห์และวางแผน UX ที่เหมาะสมกับงาน
 3. นำเสนอแนะนำ นวัตกรรมเชิงโปรแกรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
 4. ทำงานควบคู่กับ Web Designer เพื่อควบคุมคุณภาพของานให้เป็นไปตามแบบที่นำเสนอต่อลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บ Web-based application โดยใช้ ASP.NET Core C# แบบ MVC 1เขียน API ปีขึ้นไป
 3. สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ MVC
 4. มีประสบการณ์เขียน HTML5, CSS3, Bootstrap, Ajax, JQuery, React, AngularJS  หรือ VueJS 
 5. สามารถใช้งาน SQL
 6. มีประสบการณ์ API เพื่อรับส่งข้อมูล
 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติดี มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถบริหารจัดการเวลาได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้