สมัครงานออนไลน์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Supervisor) ( 1 Positions )
สำนักงานใหญ่

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
1.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และร่วมจัดทำแผนตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
2.วางแผน วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลตรวจสอบ
3.ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตาม
4.ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานของแผนกและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่หน่วยงานอื่นในด้านการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5.ทบทวน/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน ระบุความเสี่ยง ประเมินข้อมูล และให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมจัดการและติดตามแผนปฏิบัติการที่ฝ่ายบริหารได้กำหนด
และการแก้ไขการปฏิบัติงานต่างๆ จากผลการตรวจสอบ
7.ระบุและประเมินความเสี่ยงในการออกแบบขอบเขตการตรวจสอบสำหรับแค่ละหน่วยงาน
8.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความเพียงพอในการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับนโยบายและขั้นตอนและจรรยาบรรณ
9.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หากจบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3-5 ปี
3.มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ภาษาไทยอย่างดี โดยเฉพาะการเขียนรายงาน การสรุปใจความสาระสำคัญ
4.มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
5.มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
6.สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
7.มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

สนใจสมัครงาน หรือ สอบถามเพิ่มเติมในตำแหน่งนี้ ติดต่อคุณเขต โทร.061-009-0563
หรือส่งประวัติ มาที่ khet.s@comseven.com
LINE ID: 0610090563