สินค้าของ Apple ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และสินค้าไอทีนับตั้งแต่การเปิดตั้งเครื่องเล่นเพลง iPod ในปี 2544 ต่อเนื่องมาถึงการเปิดตัว iPhone และ iPad ในปี 2550 และ 2553 ตามลำดับ ส่งผลให้การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าแบรนด์ Apple บริษัทจึงได้เข้าทำสัญญาเป็น Authorized Reseller กับบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ตั้งแต่ปี 2548 ภายใต้ชื่อร้าน iStudio ร้าน iBeat และร้าน U Store by Comseven โดยร้าน iStudio จะเป็นร้านขนาดใหญ่ที่มีขนาดพื้นที่และการตกแต่งร้านมากกว่าร้าน iBeat โดยบริษัทจะเป็นผู้บริหารงานร้าน iStudio เองทั้งหมด

สำหรับร้าน iBeat นอกจากบริษัทจะดำเนินการเองบางส่วนแล้ว บริษัทจะให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสาขา iBeat ในลักษณะการให้ Franchise เพิ่มเติมด้วย และสำหรับร้าน U Store จะเป็นร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple ที่เปิดภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางจำหน่าย Apple ให้กับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Apple ยังมีศูนย์บริการน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการ ในปี 2555 บริษัทจึงได้เข้าสัญญาเป็น Apple Authorized Service Provider กับบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมและการให้บริการสินค้า Apple ภายใต้ชื่อ “iCare” เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ทั้งที่อยู่ในประกันและนอกประกัน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นในและไว้วางใจในการซื้อสินค้าแบรนด์ Apple จากบริษัท

PRODUCT & SERVICE

ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple มีลักษณะรูปแบบของร้านและการจัดวางสินค้ามาตรฐานเดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูกกำหนดโดยบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. ดำเนินการภายใต้ชื่อร้าน “iStudio by Comseven” โดยจำหน่ายสินค้าดังนี้

สินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ iPod, iPhone, iPad, Macbook, iMac และอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับสินค้า Apple

CUSTOMER SERVICE

บริษัทเล็งเห็นว่าศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Apple ยังมีศูนย์บริการน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการ ในปี 2555 บริษัทจึงได้เข้าสัญญาเป็น Apple Authorized Service Provider กับบริษัท Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมและการให้บริการสินค้า Apple ภายใต้ชื่อ “iCare” เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ทั้งที่อยู่ในประกันและนอกประกัน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นในและไว้วางใจในการซื้อสินค้าแบรนด์ Apple จากบริษัท