โครงการห้องคอมฯ ของหนู

“โครงการห้องคอมฯ ของหนู” โดยการสร้างเป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมมอบอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างครบถ้วนให้กับนักเรียนในชนบทที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี และเรียนรู้อย่างทั่วถึง บริษัทดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และสามารถสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนแล้วจำนวน 7 แห่ง โดยอยู่ระหว่างการดำเนินก่อสร้างห้องคอมของหนูจำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังเบอะ จังหวัดแพร่
โดยโรงเรียนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นโรงเรียนยากจน
2. ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
3. มีบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
3. มีพื้นที่ที่สามารถให้ทางเราสร้างห้องคอมพิวเตอร์ได้ อย่างน้อย 70 ตรม.
โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 1 โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สร้างขึ้นปี 2554
ห้องคอมฯ ของหนู
โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 2  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี สร้างขึ้นปี 2557
ห้องคอมฯ ของหนู
โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 3  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สร้างขึ้นปี 2558
ห้องคอมฯ ของหนู
โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 4  โรงเรียนวัดปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช สร้างขึ้นปี 2559
ห้องคอมฯ ของหนู
โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 5  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครนายก สร้างขึ้นปี 2559
ห้องคอมฯ ของหนู
โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 6  โรงเรียนบ้านกุดโจด อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สร้างขึ้นปี 2560
ห้องคอมฯ ของหนู
โครงการห้องคอมฯของหนู ห้องที่ 7  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น สร้างขึ้นปี 2561
ห้องคอมฯ ของหนู